bermad_irrigation_logo

שילוב מגופי בקרה באתגרי פרויקט בהשקיה

מה הם האתגרים ההידראוליים העומדים בפנינו בשליטה על מערכת השקיה וכיצד ניתן לפתור אותם ע"י בחירה של מגופים מתאימים?

בוובינר נציג פתרונות הידראוליים ייחודיים עבור אתגרים בפרויקטי השקיה כמו: הקטנת לחץ בספיקות נמוכות, הקטנת לחץ בהפרשי טופוגרפיה גדולים ותגובות מהירות לשינויים בצריכות.

כמו כן נציג את סדרת ה Top Pilot החדשה שלנו. מערכת אידיאלית ליישומים כמו מערכות השקייה ממוחשבות ומגופי חלקה במערכות השקיה של טפטוף וממטרות.

Webinar_WW_webinar_Icon

Webinar_IR_Time_Icon 11 פברואר 2021

Webinar_IR_Time_Icon2 15:00-15:45